[1]
Τραγάκη Α. 2021. Οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα των αλλοδαπών στην Ελλάδα: η περίπτωση της Αττικής. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 32 (Φεβρουαρίου 2021), 113–132. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.864.