[1]
Κόκκαλη Ι. 2021. Μετανάστευση και εθνοπολιτισμική «ποικιλότητα» των ευρωπαϊκών πόλεων: εννοιολογικές και μεθοδολογικές επισημάνσεις. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 32 (Φεβρουαρίου 2021), 59–82. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.862.