[1]
Αναστασίου Ε. και Ντυκέν Μ.-Ν. 2021. Ανάδειξη των ελκυστικών περιοχών της υπαίθρου ως προορισμών εγκατάστασης των Ελλήνων μετά το 2000. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 32 (Φεβρουαρίου 2021), 29–58. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.861.