[1]
Νιαβής Σ. 2019. Αξιολόγηση της επίδρασης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών λιμένων κρουαζιέρας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 28 (Φεβρουαρίου 2019), 157–181. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.446.