[1]
Τσιώτας, Δημήτριος, Γεράκη, Μάρθα και Νιαβής, Σπύρος 2019. Τα δίκτυα μεταφορών στην Ελλάδα και η σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 28 (Φεβρουαρίου 2019), 98–156. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.445.