[1]
Πολύζος Σ. 2019. Θεωρητική ανάλυση της συμβολής των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 28 (Φεβρουαρίου 2019), 14–39. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.442.