[1]
Χιόνης, Διονύσιος και Εξάρχου, Τρύφων 2016. Η κομματική ένταξη των έργων στο ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κατά την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ, ως μελέτη περίπτωσης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 26 (Σεπτεμβρίου 2016), 150–176. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.430.