[1]
Λαλένης, Κωνσταντίνος και Βεζυριαννίδου, Σουλτάνα 2020. Ο χωρικός σχεδιασμός και οι συναφείς απόπειρες θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής κρίσης: αξιολόγηση αναγκαιότητας και αποτελεσμάτων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 31 (Αυγούστου 2020), 94–118. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.43.