[1]
Ασπρογέρακας Ε. και Καλλιώρας Δ. 2020. Χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός στην Ελλάδα: ζητήματα σύμπλεξης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 31 (Αυγούστου 2020), 62–93. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.42.