[1]
Πετράκος G. 2020. Γεωγραφίες ανάπτυξης και ολοκλήρωσης στην Ευρώπη: παλιές και νέες προκλήσεις για την περιφερειακή πολιτική. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 31 (Αυγούστου 2020), 10–22. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.40.