[1]
Παπαθεοχάρη Θ. και Κοκκώσης Χ. 2016. Παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 23 (Φεβρουαρίου 2016), 108–134. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.370.