[1]
Αρβανίτης Α. και Γιαννακοπούλου Σ. 2016. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός - Θαλάσσιο Κτηματολόγιο: μια αναγκαία αμφίδρομη σχέση για την Ελλάδα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 23 (Φεβρουαρίου 2016), 88–107. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.369.