[1]
Νιαβής Σ., Παπαθεοχάρη Θ. και Κοκκώσης Χ. 2016. Κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις της σύνδεσης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ): εφαρμογή στο πιλοτικό ΘΧΣ της Αδριατικής - Ιονίου. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 23 (Φεβρουαρίου 2016), 64–87. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.368.