[1]
Παπαγεωργίου Μ. 2016. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και θαλάσσιες χρήσεις: εννοιολογικά και θεωρητικά ζητήματα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 23 (Φεβρουαρίου 2016), 41–63. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.367.