[1]
Σαράτσης Γ. και Πολύζος Σ. 2015. Τουριστική χωρητικότητα και κύκλος ζωής των τουριστικών περιοχών: η περίπτωση του Ν. Μαγνησίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 21 (Σεπτεμβρίου 2015), 82–106. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.358.