[1]
Τσιλιμίγκας Γ. 2014. Οι επιπτώσεις των χρήσεων γης στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του τοπίου: ποσοτικοποίηση της δομής και της χωρικής κατανομής των χρήσεων γης στις Ευρύτερες Αστικές Ζώνες. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 19 (Νοεμβρίου 2014), 80–105. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.336.