[1]
Τσιώτας Δ. και Πολύζος Σ. 2012. Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα με χρήση του δείκτη Theil. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 17 (Μαΐου 2012), 64–81. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2012.258.