[1]
Μαρκάτου Μ.-Ε. και Σκάγιαννης Π. (Παντελής) 2007. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα: γεωγραφικά και τεχνολογικά πρότυπα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 11 (Νοεμβρίου 2007), 134–167. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.182.