[1]
Μπακούρος Ι.Λ., Γκιούρκα Π. και Φάλλας Γ. 2007. Τεχνολογική πλατφόρμα, τεχνολογική παρακολούθηση και τεχνολογική προοπτική διερεύνηση. εργαλεία καινοτομίας περιφερειακής ανάπτυξης: η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 11 (Νοεμβρίου 2007), 108–133. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.181.