[1]
Γουργιώτης Α., Γιαννακού Α. και Σαλάτα Κ.-Δ. 2023. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα: η προσέγγιση του πρώτου Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου (ΘΧΕ1). Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 37 (Ιουνίου 2023), 30–66. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1797.