[1]
Αντωνοπούλου Α. 2023. Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων αστικών τόπων: μελέτη περίπτωσης: η παράκτια Ελευσίνα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 36 (Ιανουαρίου 2023), 86–129. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1794.