[1]
Γουργιώτης Α., Λεοντούδης Γ. και Λιούμης Δ. 2023. Μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης των κατευθύνσεων για τη διαχείριση του τοπίου στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια της περιόδου 2017-2021. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 36 (Ιανουαρίου 2023), 5–41. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1793.