[1]
Γοσποδίνη, Άσπα, Μπεριάτος, Ηλίας και Ράσκου, Ελένη 2007. Διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: η διαχρονική εξέλιξη των πολιτικών στην Ευρώπη και οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 10 (Μαΐου 2007), 146–173. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.176.