[1]
Δαμανάκης Ε. και Γουργιώτης Α. 2023. Ζητήματα χωρικής διαχείρισης των προσφύγων: ευρήματα από Γερμανία και Ιταλία μετά το 2015. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 37 (Ιουνίου 2023), 94–123. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1641.