[1]
Καραγάνης Α. και Μιμής Ά. 2006. Εφαρμογή των πολλαπλασιαστικά σταθμισμένων διαγραμμάτων Voronoi στην ανάπτυξη του δικτύου τραπεζών. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 9 (Νοεμβρίου 2006), 104–121. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.164.