[1]
Βεζυριαννίδου Σ. 2023. Η ρύθμιση της υπαίθρου στην Ελλάδα: από το ΠΔ της 23.10.28 στον Ν. 2508/97. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 38 (Νοεμβρίου 2023), 119–145. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1631.