[1]
Πολύζος Σ. 2006. Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα: ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων, τυπολογία περιφερειών υποδοχής και χωρών προέλευσης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 9 (Νοεμβρίου 2006), 68–103. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.163.