[1]
Λινάκη Ε. και Σερράος Κ. 2022. Πρόταση δημιουργίας ενός πολυκριτηριακού συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης των υλικών και αύλων πολιτιστικών πόρων ενός τόπου: η περίπτωση της Άνω Σύρου. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 35 (Ιουνίου 2022), 122–156. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1599.