[1]
Ντάφλου Α. 2022. Κοινωνική πολιτική και κοινωνική καινοτομία: o χώρος ως βάση για την κοινωνική καινοτομία. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 35 (Ιουνίου 2022), 95–121. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1598.