[1]
Πρέζα Ε. και Ασπρογέρακας Ε. 2022. Η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: η περίπτωση της Ελλάδας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 35 (Ιουνίου 2022), 5–41. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1596.