[1]
Ασπρογέρακας Ε. 2006. Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: πολιτική και χωρικές συσχετίσεις. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 8 (Μαΐου 2006), 122–153. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.156.