[1]
Αγγελίδου Μ. και Στυλιανίδης Ε. 2022. Ευφυείς πόλεις και διασύνδεση με τον χωρικό σχεδιασμό. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 34 (Ιανουαρίου 2022), 37–78. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1255.