[1]
Χρυσομαλλίδης Χ. 2022. Αποτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία: επισκόπηση εμπειρικών μελετών. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 34 (Ιανουαρίου 2022), 5–36. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1254.